Huisregels

Algemene voorwaarden en huisregels gebruik ijsbaan

Artikel 1 (definities)

1. De Organisatie: Stichting Winterwonderland Zandvoort.
2. De Deelnemer: de (rechts)persoon die gebruik kan maken dan wel maakt van de faciliteiten van de ijsbaan en kan deelnemen dan wel deelneemt aan de door of namens de Organisatie georganiseerde activiteiten in de ruimste zin des woords.
3. IJsbaan: het geheel van de ijsbaan en alle overige ruimtes (al dan niet binnen de ijsbaan), toebehorende aan dan wel ter beschikking gesteld aan de Organisatie.
4. Schaatsbaan: het gedeelte van de ijsbaan bestemd voor het schaatsen.
5. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

Artikel 2. (toepasselijkheid)

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of georganiseerd door of namens de Organisatie.
2. De Organisatie wijst de toepasselijkheid van eventueel door de Deelnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 (aansprakelijkheid)

1. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de deelnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie of van diens leidinggevende medewerkers, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de voor de organisatie van kunstijsbanen van toepassing zijnde normen . Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1 en is de aansprakelijkheid van de Organisatie ongeacht of de schade verzekerd is of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering over gaat, beperkt als volgt:
a. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de Deelnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan de Organisatie of aan door deze ingeschakelde derden;
b. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade van de Deelnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het niet, niet tijdig of volledig opvolgen van door of namens de Organisatie of vrijwilligers mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen, aanwijzingen en instructies;
c. Ingeval van mondelinge door of namens de Organisatie verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
d. Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan;
e. De Deelnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
f. De door de Organisatie te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de Deelnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door deze of derden geleden schade;
g. De Deelnemer is gehouden de Organisatie, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n) te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).

Artikel 4 (eigendommen van de Organisatie/bruikleen)

1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die de Organisatie of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst de Deelnemer ter beschikking stelt (zoals schaatsen, kleding, schoeisel en dergelijke), blijven te allen tijde in eigendom van de Organisatie of de derde(n). De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij de Deelnemer gehouden is die zaken op eigen kosten aan de Organisatie te retourneren.
2. De Deelnemer dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van de Organisatie of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
3. Het is de Deelnemer niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.
3. Het is de Deelnemer niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Organisatie en de Deelnemer gesloten overeenkomst. De in lid 1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door de Organisatie daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.
4. De Deelnemer is verplicht aan de Organisatie onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die de Organisatie daardoor lijdt of mocht gaan lijden.

Artikel 5 (publiciteit)

De Organisatie is / blijft gerechtigd om de door haar verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de Deelnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties of advertenties, zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer of derden en zonder dat de Organisatie daarvoor enigerlei vergoeding aan de Deelnemer of een derde is verschuldigd.

Op de IJsbaan kunnen foto’s c.q. filmpjes worden gemaakt welke worden gepubliceerd op de website of social media pagina’s, indien er bezwaar is tegen zo een foto kan er contact op worden genomen met de webmaster.

Artikel 6 (Huisregels ijsbaan)

1. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van de door de Organisatie gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2. Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico alsmede het huren van schaatsen.
3. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
4. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kleding te dragen; het dragen van handschoenen is voor de deelnemer verplicht.
5. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
6. Betreden van het schaatsgedeelte van de ijsbaan mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs.
7. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de Organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.
8. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
9. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen. Van ernstig onbetamelijk en / of agressief gedrag wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
10. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
11. Schade aan eigendommen van de Organisatie dan wel aan eigendommen van derden aan de Organisatie ter beschikking gesteld, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
12. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de schaatsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
13. Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
14. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
15. De Organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.
16. Kabouterschaatsen is voor kinderen tot/met 5 jaar. Begeleiders niet op schaatsen! “Op” het ijs is geen toezicht van de ijsmeester.
17. Op de reguliere openingstijden ben je welkom vanaf 6 jaar en ouder. Uitgezonderd indien de IJsmeester en de drukte het toelaat kunnen jongere kinderen tijdens deze uren ook schaatsen alleen onder begeleiding waarbij de begeleider(s) ook op schaatsen zijn. Hierbij wordt vooral naar de veiligheid gekeken en bepaald de ijsmeester dit.

De Organisatie wenst iedereen veel schaatsplezier!

Het stichtingsbestuur