Privacy Statement

Inhoudsopgave

1      Privacyverklaring.

1.1        Gebruik van persoonsgegevens.

1.2        Reclame.

1.3        Contactformulier en nieuwsbrief

1.4        Locatiegegevens.

1.5        Publicatie.

1.6        Verstrekking aan derden.

1.7        Beveiliging.

1.8        Bewaartermijnen.

1.9        Websites van derden.

1.10      Wijzigingen in deze privacyverklaring.

1.11      Inzage en wijzigen van uw gegevens.

1.12      Autoriteit Persoonsgegevens.

1.13      Contactgegevens.

 

1                Privacyverklaring
Om onze diensten te leveren als Stichting Winterwonderland Zandvoort worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Winterwonderland Zandvoort acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

•             wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;

•             wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

•             wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

•             wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

•             wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Winterwonderland Zandvoort is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018 om 09.00.

1.1    Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde of geleverde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

•             NAW gegevens

•             Telefoonnummer

•             E-mail adres

•             Betaalgegevens

1.2    Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

•             via social media

1.3    Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

1.4    Locatiegegevens

Wij verzamelen geen locatie gegevens

1.5    Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet, tenzij hier expliciete toestemming voor is gegeven.

1.6    Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

1.7    Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

•             Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

•             Gegevens worden zover mogelijk met encryptie verwerkt

1.8    Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze diensten te leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

1.9    Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze hosting company website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

1.10     Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.11     Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

1.12     Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.13     Contactgegevens

Stichting Winterwonderland Zandvoort
Contactpersoon: Roy Sandbergen
webmaster@ijsbaanzandvoort.nl